Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Super User

Super User

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2559 16:10

เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

1

เครื่องแบบพละ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

2

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

3

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

4

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

5

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

6

เครื่องแบบพละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

8

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

9

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

10

วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 13:49

ประวัติของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

          โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาเป็นโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ.2495  โดยบาทหลวงแปร์แรง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกหลานคาทอลิกวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนา  ได้มีการเรียนคำสอนและเรียนวิชาสามัญควบคู่กันไป  ตลอดจนเพื่อจะได้มีการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในวัด มีซิสเตอร์เป้า น้ำทรัพย์ ซึ่งเป็นภคินีของคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ดำรงตำแหน่งเจ้าของและผู้จัดการ  นายบา ทรงสัตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนไปกลับและสหศึกษา  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน 75  คน

*** คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม ***

 

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:00

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

New Logo School

          รูปแม่พระอยู่ตรงกลางของวงกลมสองวงที่ซ้อนกันอยู่ระหว่างวงกลม มีชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งโรงเรียน

 

ความหมายของตราโรงเรียน

         รูปแม่พระ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงองค์คุณธรรมความดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่ให้มนุษย์ทุกคนได้ตระหนัก

                            และนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขสันติในชีวิต

        วงกลมวงใน แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองค์กร

        วงกลมวงนอก แสดงถึงโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

 

นามโรงเรียน

         “มาลาสวรรค์” หมายถึง พระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า

         “โรงเรียนมาลาสวรรค์” จึงหมายถึง โรงเรียนที่ถูกมอบไว้ในความอุปถัมภ์ของพระนางมารีย์นั่นเอง

                                                                      อนึ่งนาม "มาลาสวรรค์" นี้เชื่อว่าเป็นคำแปลความหมายจาก

         ชื่อทางภาษาลาติน นั้นคือ BEATA MARIA VIRGINS OMNIS GRATIAE MEDIATRICIS

         แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า THE BLESSED VIRGIN MARY THE MEDIATRIX OF ALL GRACES

         ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระนางมารีย์ พรหมจารีผู้ทรงบุญ คนกลางพระหรรษทาน

         แต่เนื่องจากคำแปลนี้ยาวเกินไป จึงสันนิษฐานว่า ผู้แปลนามพยายามหาคำที่กะทัดรัดและให้ใกล้เคียงความหมายเดิมมากที่สุด

         และที่สุดได้เลือกคำว่า มาลาสวรรค์ นี้ อันมีความหมายว่า พระนางมารีย์ผู้ให้ความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นนัยว่า

         ความอุปถัมภ์นั้นย่อมมาจากความรักความเมตตา ซึ่งโปรยปรายมาจากพระนางนั่นเอง

         ในฐานะที่พระนางได้รับเกียรติให้เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานของพระเจ้าให้กับมนุษย์

         อันเป็นความเชื่อความศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก

 

สีประจำโรงเรียน

       สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความสำเร็จ

       สีแดง หมายถึง ความรัก ความเสียสละ ความมุ่งมั่น

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

4

       สุพรรณิการ์ เป็นต้นไม้ขนาดย่อมหรือขนาดกลางเป็นพุ่ม ใบมน ขอบเว้า เป็น 5 แฉก ขนาดของใบใหญ่ ดอกเป็นช่อกระจายที่กิ่งบานทีละดอก

                             ดอกสีเหลือง มีกลิ่นเล็กน้อย กลีบดอกบาน เกสรสีเหลือง รังไข่มีขน ผลกลม เมื่อแตก 3 - 4 พู

                             จะมีขนสีขาวคล้ายฝ้ายหุ้มเมล็ดสีน้ำตาล ออกดอกในช่วงฤดูหนาวและจะทิ้งใบขณะที่ออกดอกช่อหนึ่งมีหลายดอก

                             เวลาออกดอกเป็นที่สะดุดตาแก่ที่พบเห็น การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการปักชำกิ่ง

                             ดอกมีสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ต้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:59

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา

“คุณธรรม นำวิชาการ”

          จากปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรมนำวิชาการ” เป็นหลักแห่งความรู้และความจริงที่ยึดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          เป็นแนวทางในการอบรมและสั่งสอนนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

คติพจน์

“รักคุณธรรม รักเรียน รักวินัย รักความสะอาด”

          โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  มุ่งปลูกฝัง ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม โดยนำ ความรัก 4 ประการมาเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง  ดังนี้คือ

          รักคุณธรรม หมายถึง เป็นบุคคลรักคุณธรรม ปฎิบัติคุณธรรม ความรัก (Love) เมตตา (Mercy) รับใช้ (Service)

                                               ซื่อสัตย์ (Honesty)  กตัญญู (Gratitude) ความพอเพียง  (Sufficiency)

                                               รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Human dignity)

           รักเรียน หมายถึง เป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Avidity for learning)

           รักวินัย หมายถึง เป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง (Self-discipline)

           รักความสะอาด หมายถึง เป็นบุคคลที่ดูแลความสะอาดในตน (Keep clean) และสังคม

 

Neo Vision web

 

Neo Mission web

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:56

แผนที่เดินทาง

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 303 หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

map

«Startต่อไป12ต่อไปEnd»
Page 1 of 2