Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:59
Rate this item
(3 votes)

ปรัชญา

“คุณธรรม นำวิชาการ”

          จากปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรมนำวิชาการ” เป็นหลักแห่งความรู้และความจริงที่ยึดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          เป็นแนวทางในการอบรมและสั่งสอนนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

คติพจน์

“รักคุณธรรม รักเรียน รักวินัย รักความสะอาด”

          โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  มุ่งปลูกฝัง ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม โดยนำ ความรัก 4 ประการมาเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง  ดังนี้คือ

          รักคุณธรรม หมายถึง เป็นบุคคลรักคุณธรรม ปฎิบัติคุณธรรม ความรัก (Love) เมตตา (Mercy) รับใช้ (Service)

                                               ซื่อสัตย์ (Honesty)  กตัญญู (Gratitude) ความพอเพียง  (Sufficiency)

                                               รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Human dignity)

           รักเรียน หมายถึง เป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Avidity for learning)

           รักวินัย หมายถึง เป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง (Self-discipline)

           รักความสะอาด หมายถึง เป็นบุคคลที่ดูแลความสะอาดในตน (Keep clean) และสังคม

 

Neo Vision web

 

Neo Mission web

Read 9777 times Last modified on วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2563 17:42