Course Category: Web Development

Showing only one result
25.00฿

หลักสูตร MEP (Mini English Program)

หลักสูตร MEP (Mini English Program) เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนต่างชาติ เรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมตาม จุดเน้น  Math English / Science English / Conversation สอนโดยครูต่างชาติคณิตศาสตร์เพิ่มเติมวิทยาการคำนวณและภาษาจีนจัดเพิ่มเติมตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระฯ วิชาเพิ่มเติม – คณิตศาสตร์เพิ่มเติม – วิทยาการคำนวณ – Math English(Teacher) – Science English(Teacher) – Conversation(Teacher) – ภาษาจีน วิชากิจกรรม – ลูกเสือเนตรนารี – Independent Study : IS  เกณฑ์การรับสมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ป.4 – ป.5   = 2.50…
X