ปรัชญา คติพจน์

ปรัชญา คติพจน์ของโรงเรียน

ปรัชญา

คุณธรรม นำวิชาการ”

จากปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรมนำวิชาการ” เป็นหลักแห่งความรู้และความจริงที่ยึดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นแนวทางในการอบรมและสั่งสอนนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

คติพจน์

รักคุณธรรม รักเรียน รักวินัย รักความสะอาด”

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  มุ่งปลูกฝัง ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม โดยนำ ความรัก 4 ประการมาเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง  ดังนี้คือ

 รักคุณธรรม หมายถึง เป็นบุคคลรักคุณธรรม ปฎิบัติคุณธรรม ความรัก (Love) เมตตา (Mercy) รับใช้ (Service)

ซื่อสัตย์ (Honesty)  กตัญญู (Gratitude) ความพอเพียง  (Sufficiency)

รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Human dignity)

           รักเรียน หมายถึง เป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Avidity for learning)

           รักวินัย หมายถึง เป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง (Self-discipline)

รักความสะอาด หมายถึง เป็นบุคคลที่ดูแลความสะอาดในตน (Keep clean) และสังคม

X