[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ข้อมูลโรงเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
 ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียน

ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียน

 

            โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาเปิดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   เปิดรับนักเรียน   ชาย – หญิง  ตั้งแต่ชั้นบริบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งนักเรียนประจำและไป – กลับ

            ชั้นเรียนที่เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน  คือชั้นบริบาล  ชั้นอนุบาลปีที่ 1,2,3 ชั้นประถมปีที่  1  และชั้นม.1 มัธยมศึกษาปีที่  4  ชั้นอื่น ๆ จะเปิดรับพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในกรณีที่มีที่ว่างในระดับชั้น

ชั้นบริบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร      มีอายุครบ  2  ขวบครึ่ง  - 2 ขวบ  11  เดือน

ชั้นปฐมวัยปีที่   1

คุณสมบัติของผู้สมัคร      มีอายุครบ   3  ปี  บริบูรณ์ในวันเปิดเรียน  ( ต้องเกิดก่อนวันที่เปิดเรียน )

ชั้นปฐมวัยปีที่   2

คุณสมบัติของผู้สมัคร      1.   มีอายุครบ 4 ปี  บริบูรณ์ในวันเปิดเรียน  ( ต้องเกิดก่อนวันที่เปิดเรียน )

                                            2.   กำลังเรียนหรือผ่านการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลปีที่  1  มาแล้ว

ชั้นปฐมวัยปีที่  3 

คุณสมบัติของผู้สมัคร      1.   มีอายุครบ  5  ปี บริบูรณ์ในวันเปิดเรียน ( ต้องเกิดก่อนวันที่เปิดเรียน )

                                             2.   กำลังหรือผ่านการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลปีที่  2 มาแล้ว

หลักฐานการสมัคร          1.  สำเนาทะเบียนบ้าน       2           ฉบับ

                                           2.  สำเนาสูติบัตร               2           ฉบับ

                                           3.  รูปถ่าย   1  นิ้ว   6           รูป

                                           4.   ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม / สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร     

1.       มีอายุครบ  6  ปี  บริบูรณ์ในวันเปิดเรียน ( ต้องเกิดก่อนวันที่เปิดเรียน)

2.       กำลังเรียนหรือผ่านการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลปีที่  3  มาแล้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือจบการศึกษา

                ช่วงชั้นที่ 2   แล้ว

2.       นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอื่น  หรือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้แนบ

หลักฐานหรือเกียรติบัตร  วุฒิบัตร  ประกอบการพิจารณา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                                    1.    เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือจบการศึกษา

                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แล้ว

                                    2.    นักเรียนเลือกแผนการเรียนได้เพียง   1   แผนการเรียน

                                    3.    มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี  มีบุคลิกภาพเหมาะสมมีความตั้งใจที่เข้า

ศึกษาในโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

     4     นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอื่น   หรือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้แนบ

หลักฐานหรือเกียรติบัตร   วุฒิบัตร   ประกอบการพิจารณา

5.     ไม่มีโรคติดต่อ  หรือโรคร้ายแรง  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

ระดับประถมศึกษา          1.   สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                 2          ฉบับ

                                          2.   สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง               2          ฉบับ

                                          3.   สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน               2          ฉบับ      ( ถ้ามี  )

                                          4.   ปพ. 1 - 9

                                          5.   คะแนนเก็บระหว่างภาคของแต่ละรายวิชา ( กรณีย้ายกลางปี )

                                           6.   แฟ้มสะสมงาน ( ถ้ามี )

เวลาเรียนแบ่งออกเป็น  2  ภาคเรียน  คือ

            ภาคเรียนที่  1                  16   พฤษภาคม  -  10  ตุลาคม

            ภาคเรียนที่  2                  1     พฤศจิกายน – 31  มีนาคม

หมายเหตุ          วันเปิด  ปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการ  เลื่อนไปเปิดเรียนในวันแรกที่เป็นวันทำการ 

            กำหนดวันเปิด ปิดภาคเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  แต่มีเวลาเรียนตามที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร

วันเรียน

                        -  ในสัปดาห์เรียน  5  วัน  คือ  วันจันทร์  -  วันศุกร์  หยุดวันเสาร์  -  วันอาทิตย์และวันหยุดตาม

            ประกาศของทางราชการ

                        -   การเรียนพิเศษตอนเย็น  คือ  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  16.00 – 16.50 น.        

ทำเนียบบุคลากร
บาทหลวงธนากร เลาหบุตร
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 27/ก.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 28 IP
ขณะนี้
28 คน
สถิติวันนี้
383 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
361 คน
สถิติเดือนนี้
32786 คน
สถิติปีนี้
83101 คน
สถิติทั้งหมด
84138 คน
IP ของท่านคือ 54.204.200.90
(Show/hide IP)